روشن نمودن وآماده سازي دستگاه    را فشار داده دستگاه را روشن كنيد. بعد از اينكه تمام المانهاي صفحه كيبرد روشن شد،دستگاهPower1-دكمه  مي بايستي محل صفر لمب قائم را تعيين كند.براي اين كار تلسكوپ را حول محور قائم بچرخانيد.   2- تلسكوپ را بچرخانيد تا دستگاه پس از تعيين محل صفر لمب قائم زاويه مربوط به آن را مشخص نمايد.     برخي از كاربردهاي دستگاه تئودوليت   1-اندازه گيري زاويه  2- اندازه گيري در صد شيب زاويه قائم (زاويه شيب) 3- اندازه گيري طول و مختصات 4- اندازه گيري طول به روش استاديمتري با تارهاي رتيكول و ساير موارد...   اندازه گيري طول به روش استاديمتري با تارهاي رتيكول   اندازه گيري فاصله با استفاده از تارهاي استاديمتري تار رتيكول يكي از موارد استفاده توسط دستگاه هاي تئودوليت است،اين روش ساده اي است ولي در اين روش ضريب استاديمتري لازم است. يعني طول افقي بين دستگاه و نقطه نشانه روي قرائت شده برابر است با اختلاف تار بالا و پايين روي مير ضربدر 100.               ترازیابی به روش شعاعی (پراکنده)   دوربین نیو را در نزدیکی پله های ورودی به ساختمان دانشگاه قرار دادیم. 4 نقطه به دلخواه انتخواب کردیم و     a  b  c  d نامیدیم. اول ارتفاع دوربین را پیدا کردیم که برابر با 1610 شد. شاخص را در تک تک نقاط نگاه (عمود) داشته و اطلاعات را ثبت کردیم. وجدول زیر را رسم کردیم. محل قرار گرفتن دوربین را مبنا گرفتیم. عدد به دست آمده در a  را  bs  و عدد به دست آمده در  d  را  fs  نامیدیم.   برای محاسبه ی خطا : دوربین را ما بین نقاط  a   و  d   قرار دادم ونتیجه ی حاصل-   A= 1510   B= 1610   که نشان میدهد کا ما درست انجام شده.       H Fs INs Bs   120- ---- ---- 1730 A 1010- ---- 2620 ---- B 400- ---- 2010 ---- C 220- 1830 ---- ---- D                       تراز یابی پلی گون در حداقل 10 نقطه   ابتدا نقطه ای را به دلخواه انتخاب کردیم و دوربین(نیو) را در آنجا تراز کردیم. دو نقطه در دو طرف دوربین طوری انتخاب کردیم که این سه نقطه(نقطه ی1 نقطه ی 2 و دوربین) در یک امتداد باشند. شاخص را در نقطه ی 1 نگاه میداریم اول با استفاده از دوربین فاصله ی دوربین تا نقطه ی 1 را با استفاده از روش استادیمتر به دست آوردیم. (در تمام نقاط روی تک تک نقاط این کار را انجام میدهیم) قراعت وسط را در نقطه 1 قراعت عقب نامیده وبا bs1  نشان میدهیم. دوربین را 180 درجه چرخانده وقراعت نقطه ی 2 را کردیم وقراعت جلو نامیده و با fs2  نشان دادیم. (اخطلاف ارتفاع نقطه ی 1 از 2bs1-fs2=)   دوبره نقطه ای در امتداد نقطه ی 2 در نظر گرفتیم و 3 نامیدیم دوربین را بین این دو نقطه قرار دادم و مراحل قبل را تکرار کردیم. این کار را تا 10 نقطه ادامه دادیم تا رسیدیم به نقطه ی 1. (ارتفاع نقطه ی 1 را مبدع یعنی 0000 در نظر گرفتیم و محاسبات را انجام دادیم)              -------------------------------------------------------------------------------------------------------                           ارتفاع اخطلاف fs bs نقاط 0000 ---- 1580 1121 1 809- 809- 1930 1490 2 1024- 240- 1730 1510 3 1014- 10 1500 2170 4 86 1100 1070 1640 5 806 720 0920 1560 6 776 30- 1590 1290 7 446 330- 1620 1360 8 386 60- 1420 1290 9 130 258- 1548 1460 10 {10- } 120- 1580 1121 1       همانطور که در جدول مشخص هست در ارتفاع نقطه ی 1 خطا وجود دارد.   که خیلی کمتر از خطای مجاز میباشد.                                               -ایجاد شش ضلعی   میخواهیم یک 6 ضلعی روی زمین رسم کنیم. چون با محدودیت مکان مواجه بودیم ما اندازه تمام اضلاع را همان مقدار حداقل یعنی 40 متر گرفتیم. پس ما یک 6 ضلعی با اضلاع مساوی  و زاویه های داخلی مساوی وبرابر 45 درجه خواهیم داشت. اول با استفاده از قطب نما شمال را پیداکردیم. (ما مشخصات 6 ضلعی خود را میدانم پس برای راحتی محاسباتمان کاری کردیم که 6ضلعی که روی زمین رسم میکنم ضلع اولش با شمال زاویه ی 45 درجه داشته باشد. از انجا که زاویه ی مقدار زاویه ی داخلی را نیز میدانیم ضلع بعدی را 45 درجه نسبت به ضلع اول رسم کردیم)   *(تمام اندازه ضلعها و زاویه های داخلی تقریبی است بعدآ با استفاده دوربین تئودلیت و روش کوپل دقیقآ پیدا میکنیم)   حال امتداد دو ضلع را میدانم . میخواهیم اضلاعی به طول 40 متر ایجاد کنیم  برای این کار فردی در روی نقطه و فردی دیگر روی امتداد قرار دادیم .این افراد 2فرد مترکش را راهنمایی میکردند تا در امتداد ضلع حرکت کنند و از آن خارج نشوند. در هر بار 3 بار متر کشی میکردیم: 1-          10+10+10+10 2-          20+20 3-          30+10   دیدیم که خطا در حالت 1 بیشتر به نظر میرسد پس آن را با (15+25) جایگزین کردیم. نقطه ی انتخابی نقطه ی میانی بین 3 نقطه ی به دست آمده بود.   زاویه داخلی را توسط دوربین نیوو پیدا کرده و اندازه اضلاع را مثل بالا پیداکردیم. نتیجه ی حاصل یک شش ضلعی با اضلاع تقریبآ 40 متر و زوایای داخلی تقریبآ 45 درجه.           طول (متر) ضلع 40 AB 40 BC 40 CD 40 DE 40 EF 40 FA                             2- پیدا کردن زوایای داخلی با استفاده از تئودولیت و با روش کوپل   روش پیدا کردن یکی از اضلاع را توضیح میدهیم بقیه مثل همین است. و بعد جدول را رسم میکنیم. دوربی را روی A  سانتراژ کردیم دو نفر را همراه با شاخص یکی روی B   و دیگری روی F قرار دادیم. دوربین را روی F  نشانه گرفته قفل کرده دکمه ی OSET را زده تا 0000 شود. قفل را باز کرده روی نقطه ی B  نشانه گرفته قفل کرده زاویه را یادداشت کرده دکمه ی HOLD را زده قفل را باز کرده به F   برگشته قفل کرده HOLD را زده قفل را باز کرده به B نشانه گرفته قفل کرده زاویه را یادداشت کرده HOLD را زده قفل را باز کرده به F برگشته قفل کرده HOLD را زده قفل را باز کرده به Bرفته قفل کرده زاویه را یادداشت کرده.   پس ما سه بار این کار را کردیم عدد (زاویه)بدست آمده در آخرین بار را تقسیم بر 3 کرده.   زاویه ی نقطه قراعت آخر قراعت دوم قراعت اول نقطه 45.69.56 1370868 905045 451211 A 45.13.50 1354051 901111 450008 B 45.00.10 1350030 900021 448802 C 45.34.77 1360431 908561 452366 D 45.12.02 1353607 907034 449053 E 45.48.37 1364511 906122 456690 F   *مجموع زوایای داخلی باید برابر 270.00.00میشد. ولی مجموع زوایای ما برابر با 271.78.32 شد. پس مقدار خطای ما برابر است با 001.78.32.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *(قابل ذکر است که ما وقتی دوربین را روی یک نقطه سانتراژ میکردیم تمام عملیات خواسته شده را انجام میدادیم ولی در اینجا ما جدا جدا توضیح میدهیم) 3- تراز یابی با نیوو   *برای این که کار محاسبات ما راحت باشد سعی کردیم ارتفاع دوربین در تمام نقاطی که تراز میکردیم برابر 160 سانتیمتر شود. برای این کار شاغل را (وقتی ارتفاع دوربین 160 بود) از دوربین آویزان کردیم طوری که نوک شاغل با زمین تماس داشته باشد. و در دیگر نقاط سه پایه را طوری قرار میدادیم که نوک شاغل با زمین تماس داشته باشد این کار باعث ثابت ماندن ارتفاع دوربین میشد.   نقطه ی A   را مبدع 0000 میگیریم ( بعدآ تمامی ارتفاع ها را با 100 جمع کردیم)   دوربین را ما بین نقاط یک ضلع قرار میدادیم طوری که دوربین درست روی ضلع باشد. بعد قراعت شاخص را داشتیم.(عدد وسط) قراعت عقب Bs  و قراعت جلو Fs خواهد بود.     اختلاف ارتفاع Bs-Fs= (در قراعت تمامی به پایین گرد شد)     ارتفاع نقطه H اختلاف ارتفاع Fs Bs نقطه 100.000 ---- ---- 1420 A 100.160 0160+ 1260 1010 B 100.020 0140- 1150 1380 C 099.780 0240- 1620 1930 D 099.870 0090+ 1840 1760 E 100.600 0730+ 1030 0980 F 099.970* 0630- 1610 ---- A   *مقداری خطا داریم که برابر است با  3 سانتیمتر.                 4- ژیزمان زاویه ی اضلاع نسبت به شمال. توضیحات بطور کامل در جزوه گفته شده و لازم به ذکر دوباره نیست. این کار را با تئودولیت و روش کوپل انجام میدهیم.   زاویه ژیزمان ق سوم ق دوم ق اول   45.29.63 1358890 904660 454523 AB 90.62.63 2718791 1821107 910198 BC 135.47.44 4064233 2719087 1355560 CD 224.96.30 6748890 4501107 2248064 DE 271.07.74 8132323 5415232 2713220 EF 316.50.70 9495212 6343211 3162250 FA                           5-    قراعت اضلاع به روش استادی متری   در مراحلی که داشتیم با تئودولیت زاویه های داخلی را قراعت میکردیم قراعت تار بالا و پایین را نیز ثبت میکردیم. برای دقت بیشتر برای هر ضلع دو بار قراعت از هر طرف داشتیم . نتیجه ی حاصل جدول زیر میباشد:   (ارتفاع دوربین ثابت نیست) (روش محاسبه          (تارپایین-تار بالا)×K=L    که K  در دوربین ما تقریبآ برابر 100 بود )                   میانگین L L2  m تار پایین تار بالا L1  m تار پایین تار بالا ضلع 40 41 0760 1180 39 1270 1660 AB 40 39 0930 1320 40 1140 1540 BC 40 40 1340 1740 40 1070 1470 CD 40.5 39 0980 1370 42 1200 1620 DE 40.5 40 1160 1560 41 0600 1010 EF 40 40 1150 1550 40 0910 1310 FA                 در مقایسه با متر کشی خطا بیشتر است چون با کوجکترین خطا حداقل 1 متر اختلاف داریم. و عواملی مانند شکست نور و قائم نبودن شاخص و اشتباه دید قاری باعث اختلاف زیادی میشود. در مورد متر کشی نیز پستی و بلندی های زمین باعث مقداری خطا میشود.                         - جدول مختصات توضیهات کامل در جزوه استاد گفته شده. فرمولهای مربوطه را نوشته ومحاسبات را تک تک برای هر نقطه مینویسیم. سپس کل کروکی را روی کاغذ میلیمتری رسم میکنیم. نقطه ی A را مبدا (0و0) گرفتیم. (طول هر ضلع را 40 متر در نظر گرفتیم)   X = Lab  Sin Gab Y = Lab  Sin Gab             X=40*Sin 45= 28.28 Y=40*Sin 45= 28.28   B:(28.28 & 28.28)       X=40 Y=0   C:(68.28 & 28.28)   X=28.28 Y= -28.28   D:(96.56 & 0)     X= -28.28 Y= -28.28   E:(68.28 & -28.28)   X= -40 Y=0   F:(28.28 & -28.28)   مختصات نقطه ی A   را نیز (0و0) گرفتیم.   A:(0 & 0)       مختصات نقطه (0و0) A (28.28 و28.28) B (28.28و68.28) C (0و96.56) D (28.28- و68.28) E (28.28- و28.28) F             پيدا كردن زاويه هاي داخلي پليگون (6ضلعي) به روش كوپل و پيدا كردن اندازه ي اضلاع با روش استاديمتري     يك 6 ضلعي درست كرديم.   بخش 1: اندازه اضلاع و روش به دست آوردن آنها به روش استاديمتري   بخش 2: اندازه ي زاويه ها به روش كوپل با جدول   دوربين را در نقطه ي A   سانتراژ كرديم. شاخص را در نقطه ي B  و F   قرار داديم و از نقطه ي A خوانديم. اين كا را به اين شكل ادامه داديم. از B  به C(طول BC ) از C به D از DبهE ازEبهF   قراعت بالا و پاين را در هر كدام انجام داديم . با استفاده از محاسبات زير طول اضلاع را داريم.                                                 استاديمتر:        D = K L                             L   =   تارپايين - تار بالا   ضريب استاديمتريK=   كه ضريب استاديمتري دستگاه طقريبآ برابر 100 است براي به دست آوردن اين ضريب شاخص را در فاصله ي 100 متري دستگاه قرار داديم و اختلاف تار بالا با تار پايين طقريبآ 1000 شد.   در زير طول هر ضلع را حساب ميكنيم: (mm)     AB=(1540-1300)*100=24000   BC=(1320-1060)*100=26000   CD=(1450-1250)*100=20000   DE=(1360-1160)*100=20000   EF=(1220-0960)*100=26000   AF=(1420-1280)*100=14000         حال تك تك زوايا را پيدا ميكنم و جدول و كروكي را بريش رسم ميكنيم:     زاويه M راست چپ قراولروي دوربين   90.1 180.2 0 B A   198.05 107.8 288.3 F     زاويه M راست چپ قراولروي دوربين   270.25 360.5 180 A B   308.1 218 398.2 C                   زاويه M راست چپ قراولروي دوربين   269.85 359.7 180 B C   312.6       217.8 407.4 D                       زاويه M راست چپ قراولروي دوربين   269.85 359.7 180 E D   356.4 266.7 446.1 C                               زاويه M راست چپ قراولروي دوربين   90.1 180.2 0 D E   152.8 62.2 243 F                             زاويه M راست چپ قراولروي دوربين   174.5 258.9 90.1 A F   203.55 113.2 293.9 E                           محاسبه ي خطا: مجموع زاويه ها بايد برابر 720 شود.  


برچسب‌ها: نقشه برداری
+ نوشته شده در پنجشنبه سوم اسفند ۱۳۹۱ساعت 14:41 توسط رامین |


اپل - آژانس مسافرتی - گویا آی تی - تک تمپ - تک تاز بلاگ | حامل - گرافیک - وبلاگ